wtorek, 30 września 2014

Cropp Tattoo Konwent Katowice

Tatuaże są fajne, ale burleska lepsza! I to właśnie dlatego wybraliśmy się na konwent tatuażu do Katowic.
Tattoos are nice but burlesque is better!
So that's why we went on tattoo convention in Katowice.
Niesamowita Loulou D'vil miała dwa występy. Szkoda tylko że nie mogłam zobaczyć jej w jakimś ciemnym , dusznym klubie..
Amazing Loulou D'vil had two shows on Saturday. I wish that I didn't see her performance in some dark and stuffy club.. 
http://louloudvil.com/

http://www.buttercut.pl/Drugim wykonawcą w tym dniu była Aurelia Bernard - artystka cyrkowa.
Zaprezentowała cudowne akrobacje pod dachem Szybu Wilson. Pasowała idealnie do scenerii! 
Second performer in that day was Aurelia Bernard - circus artist.
She gave a wonderful show under roof of Szyb Wilson. She fit perfectly to scenery!

http://www.aureliebernard.com/
Loulou D'vil once more..

Aga - dzięki za towarzystwo/ thanks for companionship!

czwartek, 25 września 2014

The Art of Ride

Byliśmy na zeszłorocznej edycji i mamy dobre wspomnienia oraz fajne t shirty, więc nie możemy się doczekać tegorocznego The Art of Ride.
We were on the last year edition and we have good memories and also nice t shirts so we look forward on next The Art of Ride.


The Art of Ride. Motorcycle Film Festival in Ruda Śląska (Poland)!
The Art of Ride. Festiwal Filmów Motocyklowych w Rudzie Śląskiej.
17-18.10.2014 

https://pl-pl.facebook.com/theartofride 
http://www.theartofride.blogspot.com/ 

piątek, 19 września 2014

Rumunia 13-14


Jak zwykle chcieliśmy spać  na campingu, ale nie znaleźliśmy żadanego, więc kiedy zaczęło się ściemniać zatrzymaliśmy że zapytać o jakiś nocleg. Byliśmy zaskoczeni, kiedy zapytana o jakieś miejsce do spania osoba zaczęła płynnie mówić po niemiecku. Syn sołtysa wsiadł do auta i pojechał z nami, że pokazać nam mały hotel w okolicy. Właściciel hotelu również świetnie mówił po niemiecku...Dowiedziałam się, że miejscowość w której się zatrzymaliśmy ma niemiecka nazwę -Steierdorf (Anina)  i została założona przez Austriaków, a mama mojego rozmówcy jest Austriaczka a tata Rumunem, więc niemiecki zna z domu (jeśli dobrze zrozumiałam.. z moim niezbyt dobrym niemieckim:)

As usually we wanted to sleep on camping but we didn't find any. When started to getting dark we stopped and started looking for a place to stay
We were surprised when the person which we've asked about place to sleep started to speak fluent German. Son of village administrator took the car and went with us and show us some small hotel in neighbourhood. Owner of hotel also spoke fluent German...
I found out that the place we stopped has german name - Steierdorf (Anina)and was set up by Austrians and his mother was Austrian and his father was Romanian(if I understood correctly my interlocutor.. with my not so good German:)

Następnego dnia pojechaliśmy zobaczyć wodospad Bigăr.
Muszę powiedzieć, że po zdjęciach wodospadu jakie widziałam przed wyjazdem, byłam nieco rozczarowana. Wodospad największe wrażenie robi oglądany od dołu, a nie jest to możliwe.. No prawie nie jest gdyż jest to zabronione, ale niektórzy próbowali schodzić w dół:)

Next day we went to see  Bigăr  Waterfalls
Must say that after that what I saw on pics I was a little disappointed. Waterfall makes the biggest impression when it was watching from the bottom but it is (almost) impossible to see waterfall from such place (almost because it is not allowed but some people are trying to go down:)
Następnie pojechaliśmy do Eftimie Murgu zobaczyć urokliwą dolinę pełna młynów posiadających system poziomych kół.

Afterwards we went to  Eftimie Murgu to see charming valley of small water mills which have a horizontal wheel system.
Następna noc w Rumunii spędziliśmy na..holenderskim kempingu w Minis,  w regionie winnic niedaleko Arad. Tak..trzeba być nieustanie przygotowanym na zaskoczenie kiedy jest się w Rumunii:) Na kempingu byliśmy otoczeni przez uprzejmych i miłych Niemców i.. i przez porzadek!

Next night in Romania we spend on a dutch camping in Minis, a  winery region not far away from Arad. You should be always ready for surprise if you are in Romania..:)
We were surrounded by very polite and nice Germans and.. order!


Odwiedziliśmy także Arad, to piękne miasto! Tutaj też można znaleźć zaskakujące przykłady architektury secesyjnej, jak zwykle w Rumunii, nieco zapomniane.

We also visited Arad, it is a lovely city! There you could also find amazing examples Art Nouveau architecture, as usually in Romania a little bit forgotten
Jeździliśmy sobie po mieście i zauważyliśmy ludzi wskazujących nam drogę..chociaż nie pytaliśmy nikogo o to... Postanowiliśmy zobaczyć co nam ci ludzi wskazują i tak znaleźliśmy zlot motocyklowy w Rumunii:)

We were riding around city and we noticed people which was showing us a way...although we didn't ask about the way.. We decided to see what they are showing and it is how we found motorcycle rally in Romania:)
Starsza siostra mojej Suzi/ Older sister my Suzi
I ..to jest już koniec, druga podróż w Rumunii dobiegła końca..czas wracać do domu...
And.. this is the end, second trip in Romania is done...time to back home...
Zrobiłismy jeszcze przystanek na Węgrzech. W cenie kempingu był wstęp na kompleks basenów i na ciepłe źródła. Byłam w wielu miejscach, ale to był mój pierwszy raz w takim kompleksie i na basenie ze sztuczną falą.. :)

We made stop in Hungary. In price of camping was included ticket to complex of swimming pools and hot springs. I was in many places but it was my first time on such complex, on pool with (fake) waves... :)

czwartek, 18 września 2014

Rumunia 12

Przełom Dunaju - to jest około 90 km dróg w pobliżu brzegu rzeki Dunaj. Dzisiejszy wygląd krajobrazu powstał po wybudowaniu zapory (Żelazne Wrota).
Danube gorge - it is about 90 km of road near to Danube river bank. Nowadays look of landscape came into existence after the dam was built (The Iron Gates).
Rzeźba - głowa Decebala - to pomysł rumuńskiego biznesmena Iosif Constantin Drăgana. Rzeźbę wykonało 12 alpinistów, zajęło to 10 lat i kosztowało ok mliona dolarów.
The sculpture - Decebalus Head-  is an idea of romanian businessman Iosif Constantin Drăgan. Sculpture was made by 12 alpinists, it took 10 years and costed about milion dollars.
Podczas wycieczki można też zobaczyć wieże zamku z VII wieku wystające z wody oraz twierdze Golubac po serbskiej stronie przełomu.
During the trip you can also see castle towers from VII century stick out from water or castle Golubac on the serbian side of gorge.
Jest wiele ciekawych historii związanych z tym obszarem, jak np. historia wyspy Ada Kaleh, która była turecką enklawą. Wyspa została zatopiona, ale niektóre obiekty zostały przeniesione w inne miejsce - wyspę Şimian, która teraz jest niedostępna (znajduję się tam baza wojskowa).
Ada Kaleh znajdowało się niedaleko Orșovy i to miasto również zostało zalane podczas budowy tamy, ale zostało przeniesione wyżej w tym samym miejscu.
There is a lot interesting stories connected with that area, for exemple history of the island called Ada Kaleh which were a Turkish exclave. Island were sunk but some structures were moved on other place - Şimian Island ( isn't available - now there is army base ).
Ada Kaleh was near to Orșova and this city was flooded during dam build but it was moved on higher ground in the same place.
Droga jest czasem lepsza, a czasem gorsza, ale widok jest zawsze niesamowity:)
Road is sometimes better or sometimes worse but the view is always amazing:)