środa, 24 sierpnia 2011

not only motorcycles ...

not only motorcycles..but sometimes also ..flamenco!
nie tylko motocykle..ale czasem także ..flamenco!
My unique and amazing friend Inez has just opened her dance studio - HOLA FLAMENCO!
Inez conjured up unusualy place in the center of Katowice..
Moja wyjątkowa i niesamowita przyjaciółka Inez właśnie otwarła studio tańca - HOLA FLAMENCO!
Inez wyczarowała niezwykłe miejsce w centrum Katowic..
..for everyone who would like to taste this madness which is flamenco!
..dla kazdego kto chciałby spróbować tego szaleństwa jakim jest flamenco!
http://www.holaflamenco.pl/

black and white
piątek, 19 sierpnia 2011

summary

..so .. still left a lot to explore in Norway... :)
..więć ...wciąz pozostało wiele do zobaczenia w Norwegii.. :)

wtorek, 16 sierpnia 2011

home

after 7 weeks and almost..8.000 km..
po 7 tygodniach i prawie 8.000 km..

welcome in Poland...

niedziela, 14 sierpnia 2011

Ystad- Świnoujście

i
almost all the way from Oslo to Ystad in rain..or in heavy rain..tired and exhausted finally on a ferry to Poland
prawie cała droga z Oslo do Ystad w deszczu..lub w ulewie..zmęczona i wyczerpana w końcu na promie do Polski

Lisbon Story in Oslo

In Oslo I've stayed two days at Martin's place. And now I have two new blogs to observe..Martin's blog and his cat's blog:) It was nice to listen portuguese radio and talk about that need of change..sometimes ..something in life and about advantages of long vacation!:)
W Oslo zostałam na dwa dni u Martina. I teraz mam dwa nowe blogi do obserwowania..
blog Martina i blog jego kota! Było miło posłuchać portugalskiego radia i pogadać o potrzebie zmiany..czasem..czegoś w życiu i o zaletach długich wakacji!:)
http://kattkattkatt.no/
http://blog.martineg.net/


Oslo

one day tour in Oslo..in rain of course!:)
jednodniowe zwiedzanie Oslo..w deszczu rzecz jasna!:)
Queen Mary 2 in harbour in Oslo
Queen Mary 2 w porcie w Oslo


On the Bygdoy you can see Gjøa was the first vessel to transit the Northwest Passage. Roald Amundsen's expedition 1903-1906
Na wyspie Bygdoy można zobaczyć Gjøa, która była pierwszym jachtem który przepłynał przejście północno-zachodnie.Wyprawa Roalda Amundsena - 1903-1906
the new quarter in Oslo - Akker, built in harbour
nowa dzielnica w Oslo - Akker, zbudowana w porcie
Vigelandspark is the world's largest sculpture park made by a single artist.
Park Vigelanda jest najwiekszym parkiem rzezb stworzonych przez jednego artystę.

on the opera's roof na dachu opery

short stop in Lillehammer on the way to Oslorather sleppy village..
raczej senne miasteczko...

Bollywood in Alesund


I've spent two nights in Alesund - of course using my favourite Couchsurfing. This time I had a pleasure to meet Henning.Now he lives in "castel" in the center of Alesund, works a few months in Norway and few monts in year he travels around the world...and plays in bollywood movies!:)
W Alesund spędziłam dwie noce - oczywiście korzystając z mojego ulubionego Couchsurfingu.
Tym razem miałam przyjemność poznać Henninga. Teraz mieszka w "zamku" w centrum Alesund, kilka miesiecy pracuje w Norwegii a kilka miesiecy w roku podróżuje po świecie ..i gra w bollywodzkich filmach!:)

sobota, 13 sierpnia 2011

Geirangerfjord


way to Hellesylt, where I'm going to take a ferry to Geiranger, as my host from Alesund - Henning told me
droga do Hellesylt, gdzie zamierzam popłynać promem do Geiranger, tak jak mi mój host z Alesund - Henning poradził
in the middle of picture you can se a road in tunnel..
pośrodku zdjęcia można zobaczyć drogę w tunelu..
Geirangerfjordsmall Geiranger and the big turistic boat on the end of the fjord
małe Geiranger i wielki statek turystyczny na końcu fjordu
on tht way to Trollstingen..last minutes of nice weather...
w drodze do Trollstingen..ostatnie chwile ładnej pogody...

way to Trollstingen movie


Trollstingen movie


Trollstingen..in a cloud

well...my direction..the big cloud!
coż..mój kierunek.. wielka chmura!

this is my destination! Trollstingen - The Troll's Road!
to mój cel! Trollstingen - droga Trolli!
it's getting worse..and worse...minute by minute..
robi się coraz to gorzej ..i gorzej.. z minuty na minutę..
on the way down..I couldn't see anything..cloud, rain and wind!
podczas drogi w dół ..nie mogłam już nic zobaczyć.. chmura, deszcz i wiatr!