niedziela, 31 sierpnia 2014

Rumunia 1-3

Naszą podróż rozpoczęliśmy od..od zmiany trasy podróży..
Our trip we started from..from changing trip route..

Chcieliśmy zacząć od południa, ale w tej sytuacji zdecydowaliśmy się zobaczyć co się dzieje w Maramureszu, który odwiedziliśmy rok temu oraz na Bukowinie, która wypadła z naszej zeszłorocznej trasy.
We wanted to go on the south but in that situation we decided to see what's going on in Maramuresz where we were last year and Bukowina which fell out from the last year's route.
Najlepszy widok z namiotu...widok na motocykl:) / The best view from the tent.. view on motorcycle:)

W zeszłym roku byliśmy zaskoczeni..w tym roku wiedzieliśmy czego się spodziewać i przygotowałam kamerkę...niezwykła wioska, w drodze do Sapanty (droga 19).
 Last year we were surprised.. this year we known that to expect and I prepared my camera...amazing village, on the way to Sapanta (route 19).

...i na campingu w Sapancie...w Rumunii zawsze możesz liczyć na ..towarzystwo... mniej lub bardziej natarczywe :)
 ..and camping in Sapanta... in Romania you can always count on.. company...less or more importunate :)

 Spakowaliśmy spray. Myśleliśmy, że spray do łańcuchów i nawet do łańcuchów go użyliśmy...ale konsystencja była dziwna...
We packed the spray. We thought that it was a spray for chain and we even used that spray for chain.. but consistency was strange...
Nie jest łatwo kupić spray do łańcuchów motocyklowych..więc olej musi wystarczyć dopóki nie dotrzemy do dużego miasta:)
It is not easy to buy spray to motorcycle chains.. so oil have to be good until we'll reach big city:)

Tym razem udało nam sie nie ominąć pięknej doliny rzeki Izy i zobaczyliśmy drewniane cerkwie. 
This time we didn't pass over lovely valley of Iza river and we saw wooden orthodox churches.


Przełęcz Prislop - byliśmy tam w zeszłym roku - niesamowite miejsce, więc nie mogliśmy tam nie pojechać będąc w okolicy . Pogoda była deszczowa a noc bardzo zimna..wtedy nie wiedzieliśmy, że to ostatni zimny dzień podczas naszej podróży i że będziemy tęsknić za chłodem...
Pasul Prislop - we were there last year - the place is amazing so we had to go there if we were in that area. Weather was rainy and the night very cold.. then we didn't know that it was the last cold day on our trip and that that we will be yearn for coldness..


Ten towarzysz był nieśmiały i nieufny.../This "mate" was quite shy and distrustful..
Z przełęczy pojechaliśmy do  Campulung Moldovenesc i stamtąd drogą 17A (fajna droga z pięknymi widokami, trochę zakrętów, ale nawierzchnia zróżnicowana)  w kierunku Sucevity.
Przyjechaliśmy w te okolice żeby zobaczyć słynne malowane cerkwie. Do zobaczenia wybraliśmy dwie - Moldovita i Humorului.
From Pasul Prislop we went to Campulung Moldovenesc and from there we took road 17A ( nice route with lovely views, some bends but the surface of road was diverse) direction Sucevita. We came there to see famous painted monasteries. We chose to see two - Moldovita and Humorului.

 Krótka pogawędka ...pan mówił po ukraińsku ( byliśmy blisko granicy i mieszkało tam wielu Ukraińców) a my mówiliśmy po polsku. Pan był zainteresowany dwiema kwestiami...
Pierwszą - jak zwykle - było pytania o to jak szybko mogą jechać nasze motocykle? ( co jest dość proste do pokazania) a drugą - charakter naszej znajomości ..czy jesteśmy małżeństwem czy nie ( i dlaczego? ..a to było już trudniejsze do wytłumaczenia:)
Short chit-chat.. he spoke ukrainian ( we were near to the border and there lives a lot o Ukrainian people) and we spoke polish. He was interested in two things.. 
First case - as usually -how fast our bikes can ride? (It is quite easy to show:)

and second - character of our relationship.. are we married or not...? (and why? ..and it was difficult to explain:)
..a nasz pobyt w Bukowinie był nieco dłuższy niż planowaliśmy...
.. and our stay on Bukowina was a little bit longer than we planned..
...więc zdecydowaliśmy poszukać campingu w okolicy i zaczęliśmy wypytywać o pole namiotowe..i oto jak znaleźliśmy się na...na Camp Cristia...:)
To niezupełnie był camping..ale pozwolili nam zostać ..na tym obozie młodzieży chrześcijańskiej:)
...so we decided to find some camping there and we started to ask people about camping place.. and this is how we found yourself on.. on Camp Cristia..:)
It wasn't exactly a camping...but they allowed us to stay..on those camp for christian youth:)


niedziela, 24 sierpnia 2014

2 zlot OLDTIMERS GARAGE

 To jeszcze przed relacją z motowyjazdu.. korzystając z faktu, że motoubrania się suszą..spędzam sobotę w sukience i wśród pojazdów na 4 kółkach:)


Pogoda dopisała, jedno starsze od drugiego .. auto błyszczało w słońcu pod naszym ulubionym garażem, Oldtimers Garage.

czwartek, 21 sierpnia 2014

Romania 2014

Deja vu..albo Dzień Świstaka...budzimy się i widzimy Rumunie...znowu:)
W zeszłym roku zobaczyliśmy środkowa część kraju a w tym ( po wielu zmianach kierunku..) pojechaliśmy dookoła, bliżej granic Rumunii.
Prawdopodobnie jest to pierwszy raz kiedy odwiedzam ten sam kraj drugi raz i to w rok po roku, ale nie można być znudzonym - Rumunia może Ciebie zaskoczyć w każdej chwili..

Wkrótce napiszę więcej.. :)
Deja vu..or Groundhog Day.. we wake up and we see Romania .. again:)
Last year we saw the central part of country and this year (after many changes destination..) we went more around, near to the border of Romania.
Probably it is the first time when I visit the same country once more and year after year but you can not be bored - Romania can surprise you any time...

I'll write soon more..:)