czwartek, 29 marca 2012

CS VISIT

As Luca wrote on his CS profil "...if you don't go to the World...let the world come to you!!!....".
I'm a little busy with my work, not much time for travel, but thank God we have Couchsurfing. No, it isn't God's idea- Casey Fenton invented CS!
I was lucky to meet and host Luca. He is traveling on motorcycle a little bit in Europe during his holiday.
He worked in many places ..nowdays in Nigeria, so I heard a lot of incredible stories.
We had also some common topic to discussion, like small dispute about motorcycle trip of Evan McGregor and Charlie Boorman:)
(Ok, Luca - I'll try with that movie, but the book was realy weak!)


Jak Luca napisał na swoim CS profilu "..jeśli ty nie wyjdziesz do świata ..pozwól by świat przyszedł do Ciebie!!!.."
Jestem trochę zajęta pracą, niezbyt wiele czasu na podróżowanie, ale dzięki Bogu mamy Couchsurfing. Nie, to nie pomysł Boga - Casey Fenton wymyślił CS!
Miałam szczęście poznać i gościć Lucę. Podróżuje na motocyklu po Europie podczas swoich wakacji.
Pracował w wielu miejscach..obecnie w Nigerii, wieć usłyszałam wiele niesamowitych historii.
Mieliśmy i trochę wspólnych tematów do dyskusji, jak np. mały spór o motocyklową podroż
Evana McGregora and Charlie Boormana:)
(Ok, Luca - Spróbuje z tym filmem, ale książka była naprawdę słaba!)

Good luck Luca!

wtorek, 27 marca 2012

exercises on spring


on the beginning of season you should do some exercises..
na początku sezonu należy wykonać kilka ćwiczeń..
here Armor in action... and below- new girl on motorcycle in town:)
tutaj Armor w akcji.. a poniżej - nowa dziewczyna na motocyklu w mieście:)

our exercises place and below our..audience:)
nasze miejsce ćwiczeń i poniżej nasza... publiczność:)
..and photographer has no picture... it happens:)
..i fotograf nie ma zdjęcia...zdarza sie:)

niedziela, 18 marca 2012

START

it's time to fill this hole..season is open
czas wypełnić tę lukę...sezon otwary! :)

wtorek, 13 marca 2012

Kolosy (za) 2011

14th National Meeting of Sailors, Alpinists and Travelers in Gdynia, 3 days watching of displays and lectures from trips 
14 ogólnopolskie spotkanie Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni, czyli 3 dni ogladania pokazów i wykładów podróżniczych


view from our "suite".. :)
widok z naszego "apartamentu"..:)
not only sailors, alpinists but also trips on motorcycles
nie tylko żeglarze, alpisnisci ale także podróże motocyklowe
here "No Experience Expedition" - no experience because they bought their first motorcycles on 2 months before they started their trip to Asia..
tutaj "No Experience Expedition" - bez doświadczenia ponieważ kupili swoje pierwsze motocykle na 2 miesiące przed rozpoczęciem ich wyprawy do Azji..


                               

and Tadeusz Arasimowicz on his Yamaha Tenere from 1989 on Nordkapp..in winter(!)
i Tadeusz Arasimowicz na jego Yamasze Tenerze z 1989 roku na Nordkappie..zimą(!)

                          
Our team on this year's meeting..half of the team from the last year because rest of us is on the trip right now or live in other country :)
Nasza tegoroczna ekipa..połowa ekipy z zeszłoego roku ponieważ reszta podrózuje lub mieszka w innym kraju:)
                          

last piece of Dominik's birthday cake...mhmmm...
ostatni kawałek urodzinowego tortu Dominika..mhmm..
As usually lot of great and amazing people who made incredible things!
Super Kolos won Aleksander Doba who sailed from Dakar to Brazil on..on the canoe(!)
Jak zwykle wielu wspaniałych i niesamowitych ludzi ktorzy dokonali niezwykłych rzeczy!
Super Kolosa wygrał Aleksander Doba ktory płynał z Dakaru do Brazylii...kajakiem(!)
http://aleksanderdoba.pl/
Stunt of the Year, prize from journalist and prize from public won Piotr Kuryło for "Run for Peace" - 20 000 km in one year around the world!
Wyczyn Roku,nagrodę dziennikarzy i nagrodę publiczności wygrał Piotr Kuryło za " Bieg dla Pokoju"- 20 000km w ciagu roku dookoła świata!
http://www.biegdlapokoju.pl/
I'd like to thank to all the team and also Juanita and Lucjan for lovely evening in their new flat!( I heard Lucjan that you are reading my blog..:)
Chcę podziekować całej ekipie oraz Juanicie i Lucjanowi za miły wieczór w ich nowym mieszkaniu! ( Słyszałam Lucjan, że czytasz mojego bloga..:)