sobota, 30 lipca 2011

amcar rally - part 2here almost everyday you can have..amcar rally.. perfect place!
tutaj prawie codziennie możesz mieć..zlot amerykanów..idealne miejsce!

piątek, 29 lipca 2011

for a change..hiking


Rundemann - mountain on top of Fløyen.. as usually in Norway..in a cloud :)
Rundemann - góra na szczycie Fløyen.. jak zwykle w Norwegii.. w chmurze :)

for a change..hiking with hiking master - Greg
dla odmiany ..piesza, górska wycieczka z mistrzem - Gregiem

blue stone

blue stone is the place in Bergen where the people usually meet...now it looks like this...
niebieski kamień to miejsce w Bergen gdzie się ludzie zazwyczaj spotykają.. teraz wygląda tak...

poniedziałek, 25 lipca 2011

Tattoo Convention Stavanger

..well..probably one of the best weekends in my life..and the most..exhausting!:)
.. cóż ..prawdopodobnie jeden z najlepszych weekendów w moim życiu..i najbardziej wyczerpujący!:)


rare scene..me in the kitchen!:)
rzadki widok...ja w kuchni!:)
http://www.primitive-abstract.com
You should necessarily see Sacha's work on the website of his tattoo studio!
Especially unique old school's tattoo which has charmed me.
Powinniście koniecznie zobaczyć prace Sachy na stronie jego studia tatuażu!
Szczególnie wyjątkowe old schoolowe tatauże, które mnie zauroczyły.
Edyta, polish girl, but she lives and works in London.
Edyta, Polka, ale mieszka i pracuje w Londynie.
http://www.myspace.com/stotkertattoo
kitchen team - Henriette, Alexandra and I:) About those girls I could write a book! I'll be missing you girls! You are awesome!
kuchenna ekipa - Henrietta, Aleksandra i ja:) O tych dziewczynach mogłabym powieść napisać! Będę za Wami tesknić! Jesteście niesamowite!
it doesn't happen often.. I've come there from outside and they've treated me like someone from their family! I want to thanks once more to all the tattoo convention's crew! As Finzi wrote to me..you " are a nice bunch of diffrent people making this convention together and we enjoy doing it."
to się nie zdarza często.. przyszłam tam z zewnątrz a oni potraktowali mnie jak kogoś z rodziny! Chcę podziękować jeszcze raz całej ekipie z konwencji tattoo! Tak jak Finzi napisał do mnie.."jesteście fajną ekipą różnych ludzi tworzących tę konwencję i cieszącą się organizacja tej imprezy."

I was also on the after party... for me..it was something..like from "after hours" movie.. :)
Byłam również na afterparty..dla mnie... to było coś.. w kilmacie filmu "after hours".. :)
I've stayed in Stavanger ..of course using my favourite Couchsurfing(!).. by Jannicke. It is the next time when I'm lucky to meet wonderful person from CS! She made a big impression on me!
She is very involved in her job and tottaly addicted to kitesurfing, she aims consistently at realize dreams. She found the way how to combine job and hobby and the courage to live as she wants.
Nocowałam w Stavanger..oczywiście korzystając z mojego ulubionego Couchsurfingu(!..) u Jannicke. To kolejny raz kiedy miałam szczęście poznać fantastyczną osobę z CS! Zrobiła na mnie ogromne wrażenie!Jest bardzo zaangażowna w swoją pracę i totalnie uzależniona od kitesurfingu, konsekwentnie dąży do realizacji marzeń! Znalazła sposób jak pogodzić pracę z hobby oraz odwagę, żeby żyć tak jak chce.

in the way back to Bergen... last photo before heavy rain and storm..
w drodze powrotnej do Bergen..ostatnie zdjęcie przed ulewą i burzą..

rolling to Stavanger

like in shanties...rolling, rolling to Stavanger (Banana Boat)...
jak w szancie...rolling, rolling to Stavanger (Banana Boat)..
.. I stay here for a few days.. to help as a volunteer on 7th International Tattoo Convention in Stavanger
.. zostaje tutaj na parę dni ..żeby pomagać jako wolontariusz na VII Międzynarodowej Konwencji Tatuażu w Stavanger
a few photos from Stavanger kilka zdjęć ze Stavangernear to Petroleum Museum is a playground...all what you can find there was made from recycled and reshaped elements from petroleum sector!
w pobliżu Muzeum Ropy Naftowej jest plac zabaw..wszytsko co można tam zoboaczyć jest zrobione z odzyskanych i przetworzonych elementów z sektora naftowego!

next day.. Tattoo Convention...
następnego dnia... Konwecja Tatuażu...

środa, 20 lipca 2011

surprising compiliations

zaskakujące zestwienia
my small, japanese MC ( but made in Spain?!) and the big american pick up on rather small, norwegian roads..
mój mały, japoński motocykl (ale wyprodukowany w Hiszpanii) i duży amerykański pick up na raczej wąskich, norweskich drogach..
and Viking on HD..in sportshoes(!) :)
i Viking na Harleyu..w adidaskach(!) :)

for a change...walk


dla odmiany.. spacer
in Bergen is a lot of tight, small streets with cosy coffe bars and tiny shops
w Bergen jest wiele wąskich, małych uliczek z przytulnymi kawiarniami i małymi sklepikami

daughter and father..he sings Neil Young's songs and he sings like Neil!
córka i ojciec..on śpiewa piosenki Neila Younga i śpiewa jak Neil!
under the bridge...pod mostem...
and on the bridge.. i na moście!:)