sobota, 27 sierpnia 2016

Fondation Pierre Gianadda


Niesamowite miejsce w Martigny - Fondation Pierre Gianadda. Jest to sala wystawowa i koncertowa zbudowana na, a raczej wokół ruin starożytnej świątyni.
Budynek został stworzony przez Leonarda Gianadda by upamiętnić jego brat - Pierra Gianadda, który tragicznie zginął w katastrofie lotniczej.
Amazing place in Martigny - Fondation Pierre Gianadda. It is an exhibition and concert hall built on or rather around ancient Celtic temple. Building was created by Léonard Gianadda to commemorate his brother - Pierre Gianadda, which tragically died in the plane crash.
Budynek otoczony jest ogrodem pełnym rzeźb współczesnych artystów.
The building is surrounded by the garden full of sculptures of modern artists.


środa, 24 sierpnia 2016

The Cleuson Dam

Lato dobiega końca. Może jesienią w końcu znajdę trochę czasu na przejrzenie tych wszystkich letnich zdjęć ..
The summer almost over. Maybe during the autumn I will finally find some time to look through all those summer's pictures..
Tutaj miłe wspomnienie wizyty naszych przyjaciół i spacer do zapory Cleuson.
Here a nice memory of the visit of our friends and our walk on Cleuson dam.Chmury i zapora. Clouds and the dam


poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Thyon 2000 (Switzerland) and Avoriaz (France)

( forgotten post from 2015...zapomniany wpis z 2015..)

Krótka wycieczka motocyklowa, żeby zobaczyć Thyon 2000, podobnie jak prawie wszystkie, małe lub większe, podróże w Szwajcarii mają związek z architekturą. Tym razem jadę zobaczyć ośrodek narciarski.
Short motorcycle trip to see Thyon 2000, like almost all, small or bigger, journey in Switzerland has an aim connected with architecture. This time to see ski resort.

Earlier, during the summer we went to France to see ski resort Avoriaz. Amazing situated on plateau next to the high cliff! But only location is astonish.. unusually is also architecture..
Wcześniej, latem udaliśmy się do Francji, aby zobaczyć ośrodek narciarski Avoriaz. Niesamowicie położony na płaskowyżu obok wysokiego klifu! Ale nie tylko lokalizacja jest zdziwiająca .. niezwykła jest również architektura ..

The project started in 1960 when Jean Vuarnet ( skier, golden olimpic medalist ) initiated idea of ski resort in Avoriaz and hired young architects Jacques Labro, Jean-Jacques Orzoni and Jean-Marc Roques to design the resort.
Projekt rozpoczął się w 1960 roku, gdy Jean Vuarnet ( narciarz, złoty medalista olimpijski ) zainicjował pomysł powstania ośrodka narciarskiego w Avoriaz i zatrudnił młodych architektów Jacques Labro Jean-Jacques Orzoni i Jean-Marc Roques by zaprojektowali ośrodek.First building was finished in 1966, ski resort is still spreading and new buildings trying to follow the style of the previous objects.
Pierwszy budynek został ukończony w 1966 roku, ośrodek narciarski wciąż rozrasta,
 a nowe budynki starają się podążać za stylem poprzednich obiektów.

sobota, 20 sierpnia 2016

Cor des Alpes

 Le cor des Alpes, that is the sounds of the Alps.
The photos were taken on The Valais Drink Pure Alphorn International Festival of Nendaz, on the altitude 2200 m asl on Tracout Lac.
On the end of the festival all competitors played together, which was an amazing experience in amazing scenery.

Le cor des Alpes, czyli dźwięki Alp.
Zdjęcia zostały zrobione na The Valais Drink Pure Alphorn International Festival w Nendaz, na wysokości 2200 m npm na Tracout Lac. Na zakończenie festiwalu wszyscy uczestnicy zagrali razem, co było niesamowitym doświadczeniem w niesamowitej scenerii.
After the festival we decided to try.. We found a 2 hours lesson for beginners and we singed up on the list. Teacher decided to move our lesson into the forest, what was a good idea, because it was very nice place and - what was also important - it let us hide our clumsiness..
Rest of ours "class" were.. more or less.. educated musicans, after half an hour they played melodies..and we moved deeper into the forest..

Po festiwalu postanowiliśmy spróbować .. Znaleźliśmy 2 godziny lekcji dla początkujących i zapisaliśmy się na listę. Nauczyciel postanowił przenieść naszą lekcję do lasu, co było dobrym pomysłem, bo to było bardzo ładne miejsce i - co równie ważne - to pozwoliło nam ukryć naszą nieporadność ..
Reszta naszej "klasy" stanowili mniej lub bardziej .. .. wykształceni muzycy, po półgodzinie grali melodie.. a ruszyliśmy w głąb lasu ..