środa, 14 września 2016

kto rano wstaje.. the early bird

Kto rano wstaje..temu Pan Bóg...ładne widoki daje..
The early bird gets the worm.. or the nice views ..

środa, 24 sierpnia 2016

The Cleuson Dam

Lato dobiega końca. Może jesienią w końcu znajdę trochę czasu na przejrzenie tych wszystkich letnich zdjęć ..
The summer almost over. Maybe during the autumn I will finally find some time to look through all those summer's pictures..
Tutaj miłe wspomnienie wizyty naszych przyjaciół i spacer do zapory Cleuson.
Here a nice memory of the visit of our friends and our walk on Cleuson dam.Chmury i zapora. Clouds and the dam

video

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Thyon 2000 (Switzerland) and Avoriaz (France)

( forgotten post from 2015...zapomniany wpis z 2015..)

Krótka wycieczka motocyklowa, żeby zobaczyć Thyon 2000, podobnie jak prawie wszystkie, małe lub większe, podróże w Szwajcarii mają związek z architekturą. Tym razem jadę zobaczyć ośrodek narciarski.
Short motorcycle trip to see Thyon 2000, like almost all, small or bigger, journey in Switzerland has an aim connected with architecture. This time to see ski resort.

Earlier, during the summer we went to France to see ski resort Avoriaz. Amazing situated on plateau next to the high cliff! But only location is astonish.. unusually is also architecture..
Wcześniej, latem udaliśmy się do Francji, aby zobaczyć ośrodek narciarski Avoriaz. Niesamowicie położony na płaskowyżu obok wysokiego klifu! Ale nie tylko lokalizacja jest zdziwiająca .. niezwykła jest również architektura ..

The project started in 1960 when Jean Vuarnet ( skier, golden olimpic medalist ) initiated idea of ski resort in Avoriaz and hired young architects Jacques Labro, Jean-Jacques Orzoni and Jean-Marc Roques to design the resort.
Projekt rozpoczął się w 1960 roku, gdy Jean Vuarnet ( narciarz, złoty medalista olimpijski ) zainicjował pomysł powstania ośrodka narciarskiego w Avoriaz i zatrudnił młodych architektów Jacques Labro Jean-Jacques Orzoni i Jean-Marc Roques by zaprojektowali ośrodek.First building was finished in 1966, ski resort is still spreading and new buildings trying to follow the style of the previous objects.
Pierwszy budynek został ukończony w 1966 roku, ośrodek narciarski wciąż rozrasta,
 a nowe budynki starają się podążać za stylem poprzednich obiektów.

sobota, 20 sierpnia 2016

Cor des Alpes

 Le cor des Alpes, that is the sounds of the Alps.
The photos were taken on The Valais Drink Pure Alphorn International Festival of Nendaz, on the altitude 2200 m asl on Tracout Lac.
On the end of the festival all competitors played together, which was an amazing experience in amazing scenery.

Le cor des Alpes, czyli dźwięki Alp.
Zdjęcia zostały zrobione na The Valais Drink Pure Alphorn International Festival w Nendaz, na wysokości 2200 m npm na Tracout Lac. Na zakończenie festiwalu wszyscy uczestnicy zagrali razem, co było niesamowitym doświadczeniem w niesamowitej scenerii.

videoAfter the festival we decided to try.. We found a 2 hours lesson for beginners and we singed up on the list. Teacher decided to move our lesson into the forest, what was a good idea, because it was very nice place and - what was also important - it let us hide our clumsiness..
Rest of ours "class" were.. more or less.. educated musicans, after half an hour they played melodies..and we moved deeper into the forest..

Po festiwalu postanowiliśmy spróbować .. Znaleźliśmy 2 godziny lekcji dla początkujących i zapisaliśmy się na listę. Nauczyciel postanowił przenieść naszą lekcję do lasu, co było dobrym pomysłem, bo to było bardzo ładne miejsce i - co równie ważne - to pozwoliło nam ukryć naszą nieporadność ..
Reszta naszej "klasy" stanowili mniej lub bardziej .. .. wykształceni muzycy, po półgodzinie grali melodie.. a ruszyliśmy w głąb lasu ..
 wtorek, 12 lipca 2016

Kiss&Kick


Ideas are changing into the drawings, the drawings into the patterns, the paint covers the fabric..
Pomysly zmieniają się w rysunki, rysunki we wzory, farba pokrywa tkaninę ..
Invite to observe Kiss&Kick on facebook
Zapraszam do obserwowania Kiss&Kick na facebooku
 https://www.facebook.com/KissKick-963257020458766/https://www.facebook.com/KissKick-963257020458766/

piątek, 8 lipca 2016

Hangar Rockin 2016

In this year ..it was the festival of the reflections in the puddles..
W tym roku ..to był festiwal odbić w kałużach ..
Bye, bye UK!